Què són les rúbriques?

Les rúbriques són instruments d’avaluació que ens permeten recollir evidències d’aprenentatge de continguts que poden ser susceptibles de ser avaluats de forma massa subjectiva, com per exemple, els procediments i les actituds.

Consisteix en una matriu o graella de doble entrada on s’explicita, en la seva primera columna, els indicadors d’avaluació que pretenem avaluar. La resta de columnes, entre 3 i 5, presenten els diferents nivells d’assoliment que s’espera que l’alumnat assoleixi, de cadascun dels indicadors a avaluar.


Les rúbriques poden ser de tipus qualitatiu o de tipus quantitatiu. Al proper post us explicarem la diferència entre cadascuna.

Comentaris

Entrades populars