La creativitat en relació a les intel·ligències múltiples

Howard Gardner, en la seva teoria de les intel·ligències múltiples, defensa que les persones disposem de diverses capacitats, les quals cadascú desenvolupa en diferents graus cada una de elles. Així doncs, no hi ha una única intel·ligència, sinó que tothom pot debutar en algun àmbit. El fet de tractar un tema des de les nou intel·ligències de Gardner possibilita a la persona veure la realitat des de nou perspectives diferents i, per tant, ajuda a obrir la ment.

Segons Gardner un individu és creatiu quan pot resoldre problemes amb regularitat i de forma diferent al convencional i que sap elaborar productes o idees noves. Partir de la visió àmplia que proporciona la teoria de Gardner permet analitzar i comprendre les situacions que sorgeixen des d’un ventall ampli de solucions. L’aplicació d’aquesta teoria en els centres educatius permetria als alumnes trobar el seu Element i, per tant, portar al màxim la creativitat i els coneixements al voltant d’allò que se’ls dóna bé. Una situació que és enfocada des de diversos punts de vista -el lògico-matemàtic, el lingüístic, el naturalista, el corporal, el musical, el plàstic, l’interpersonal, l’intrapersonal i/o l’existencial- comporta donar sortida a tots i cada un dels alumnes, arribant a les seves capacitats, limitacions, interessos i habilitats.
Foto: Emaze.com
Les intel·ligències múltiples treballen conjuntament i de forma interrelacionada entre elles. Conseqüentment es van formant xarxes amb tot el que es va extraient de totes i cada una de les nou intel·ligències tal i com es van treballant dia a dia. Així doncs, si ens hi fixem bé, la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, qui ja parlava de la importància de formar-se en totes i cada una de les intel·ligències que conformen a la persona, està relacionada amb el desenvolupament integral de la persona.

Aquest fet porta a descobrir quin és l’Element, la passió, de cada un dels alumnes. Un cop l’alumne troba el seu Element se li han d’oferir situacions variades per a què pugui desenvolupar al màxim aquesta capacitat i anar progressant -sense oblidar que les intel·ligències treballen conjuntament-. Aquest progrés condueix cap a l’habilitat creativa, ja que va agafant confiança i seguretat en allò que se li dóna bé i arriba al procés creatiu.

La teoria de les intel·ligències múltiples, doncs, potencia la creativitat en el punt que es dóna cabuda a tots i cada un dels alumnes i, per tant, cadascú pot trobar el seu Element. Tots els alumnes poden destacar en algun àmbit dins d’alguna de les nou intel·ligències que planteja Gardner i iniciar així un procés creatiu.

Comentaris

Entrades populars