Tipus de rúbriques: qualitatives i quantitatives

Anteriorment a l'article Què són les rúbriques? ja us vam definir aquest tipus d'instruments d'avaluació que permeten recollir evidències d'aprenentatge de continguts, ja siguin procediments i actituds. Aquestes matrius o graelles especifiquen els indicadors d'avaluació subjectes d'estudi, els diferents nivells d'assoliment i la qualificació obtinguda.

Malgrat aquestes característiques bàsiques, cal diferenciar els dos tipus de rúbriques que hi ha, ja què poden ser qualitatives o quantitatives:

  • Rúbriques qualitatives: aquesta mena de graelles permeten avaluar l'alumne mitjançant escales amb valors del tipus "no satisfactori - satisfactori - supera el que s'espera".
  • Rúbriques quantitatives: utilitzen una escala numèrica (per exemple de l'1 al 10) per puntuar el grau d'assoliment dels coneixements o aptituds esperats.

Comentaris

Entrades populars