Els reptes de la immersió lingüística a l’aula

En el post d’avui, des de Doqua centrarem el focus d’atenció en la immersió lingüística a l’aula, per això començarem veient les dades oficials que ens proporciona l’Idescat, l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Segons aquesta font, el curs 2018/19 hi va haver un total de 181.636 alumnes estrangers als centres educatius catalans, un 11,33% del total d’alumnes matriculats durant aquest curs, i va ascendir a 1.604.507 estudiants als centres catalans, des d’Educació Infantil fins als estudis universitaris.

Però si mirem més enllà de les dades, aquestes xifres ens parlen, en molts casos, d’alumnes migrants en una situació molt concreta: acaben d’arribar a un nou país, a una societat diferent, amb uns costums i uns idiomes que desconeixen, motiu pel qual es fa tan necessària la immersió lingüística a l’aula.

Benvinguts a l’aula

Aquests infants nouvinguts necessiten, com és evident, ajuda per adaptar-se a la nova situació. En aquest sentit, el sistema educatiu, en compliment d’un dels seus objectius principals, ha de donar tot el suport possible per fomentar la inclusió de l’alumnat, siguin quines siguin les seves necessitats específiques. En el cas dels alumnes migrants, aquestes necessitats passen, entre d’altres, per adquirir, de forma més o menys ràpida, una segona llengua, en el nostre cas, el català i el castellà. 

immersió lingüística alumnes a l'aula

La importància de la llengua

L’adquisició i el desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la llengua d’una comunitat és una condició indispensable per a la correcta integració de qualsevol persona dins una nova comunitat. La llengua és el vehicle principal mitjançant el qual comuniquem idees, desitjos, necessitats i, per tant, per poder participar activament i de forma integrada dins de qualsevol comunitat és imprescindible poder dominar aquest vehicle amb fluïdesa, atès que:

Permetrà establir relacions socials amb altres membres de la comunitat d’acollida.

Acostarà aspectes rellevants de la nova cultura (i de la pròpia), tradicions i costums que es compartiran amb la resta de la comunitat.

Serà imprescindible per desenvolupar-se dins la nova comunitat, tant personalment com professionalment.

Aquests són alguns dels àmbits en els quals els alumnes nouvinguts podran participar a partir de l’adquisició d’una segona llengua.

Immersos en una nova llengua

La finalitat de la immersió lingüística a l’aula és una rapida adquisició de la competència lingüística en una segona llengua per esdevenir bilingüe o, en alguns casos, plurilingüe. En aquest sentit, com més ràpida sigui l’adquisició d’aquesta segona llengua, més aviat es podrà dur a terme una integració i una inclusió correctes de l’alumnat nouvingut.

Aquesta immersió, en el cas de l’escola, es dona sobretot amb el contacte durant una bona part de la jornada lectiva entre l’aprenent amb la segona llengua que es vol aprendre. Molt sovint, la immersió primerenca d’aquest tipus d’aprenents es dona a les anomenades aules d’acollida

Conèixer més d'una llengua també ajuda a millorar les aptituds competencials de l'alumne. Molts centres, per exemple, utilitzen l'aprenentatge integrat de contingut mitjançant llengües estrangeres (si ets docent, aquí pots saber-ne més) en les seves unitats didàctiques.

Per què a les aules d’acollida?

La segona llengua (o tercera, o quarta...) és aquella que aprenem després del període crític d’adquisició (hipòtesi proposada pel lingüista Eric Lannenberg el 1967) per una persona que ja és competent en la seva llengua materna. 

Per tant, no és el mateix l’aprenentatge d’una primera llengua que d’una segona (o tercera, o quarta...). És per aquest motiu que els processos, les tècniques i les estratègies d’aprenentatge seran diversos, i és a l’aula d’acollida on es dona resposta, en l’àmbit didàctic, a la immersió lingüística.

Exemples sobre com de diferent és aprendre una segona llengua?

Aprenem una segona llengua a partir de —o fent servir— processos cognitius que es vehiculen a la nostra llengua materna. Això implica que la nostra llengua materna també pot influenciar en el procés d’adquisició d’una segona llengua.

Pensem per un moment: si la meva llengua materna no té articles masculins i femenins davant d’un substantiu, em costarà una mica més entendre el seu funcionament en una segona llengua que sí que els utilitzi.

Un altre cas: si la meva llengua ordena d’una determinada manera el subjecte, el verb i el complement directe, em costarà una mica posar aquests elements en el seu ordre correcte en una llengua que ho faci de manera diferent.

Com ja podeu anar intuint, l’aprenentatge d’una segona llengua té un camí d’adquisició diferent al de la llengua materna, i es per això que requereix de tècniques i estratègies diferents a les quals caldrà donar sortida, normalment, des de les aules d’acollida. En aquest vídeo, per exemple, es pot veure cinc alumnes que expliquen aspectes relatius a la seva llengua que permeten despertar la sensibilitat lingüística i trencar prejudicis.

La immersió lingüística a l’aula, algunes dades

Una altra idea interessant que sorgeix arran d’aquest fet és que pot resultar interessant conèixer les llengües que es parlen als països d’origen dels nostres alumnes nouvinguts. Segons l’Idescat, la distribució de l’alumnat nouvingut durant el curs 2018/19 va ser la següent:

 

Per acabar…

Com us podeu imaginar, podríem seguir explicant i detallant aspectes i idees interessants sobre la immersió lingüística a l’aula, comentant tècniques i estratègies per fomentar aquest aprenentatge o bé un altre, però el resultat seria massa llarg per encabir-lo en aquest senzill article. A tall de síntesis, podríem finalitzar, doncs, recordant les idees més interessants:

L’adquisició de la competència lingüística en la llengua que es parla en una determinada comunitat és imprescindible per garantir la correcta integració d’una persona nouvinguda en aquesta comunitat.

El sistema educatiu, en resposta al seu objectiu de fomentar la inclusió de tot tipus d’alumnat, ha de donar resposta als alumnes nouvinguts fomentant l’adquisició de la llengua que es parla a la nostra comunitat, en aquest cas, el català i el castellà, entre altres maneres.

La immersió lingüística és una bona eina per aconseguir un bon nivell de competència en una segona llengua de manera ràpida i eficient. Les estratègies i les tècniques que es fan servir han de tenir en compte que l’aprenentatge d’una segona llengua és diferent a l’aprenentatge de la llengua materna.

Si us interessa saber d’on va sortir el model d’immersió lingüística de Catalunya, no us perdeu la següent entrevista:


Voleu ampliar coneixements sobre el tema que tracta aquest post? 

Per fomentar la inclusió social dels alumnes nouvinguts, Doqua està preparant el curs d'Immersió Lingüística, reconegut pel Departament d'Educació. El podeu consultar aquí mateix:


Cursos relacionats:

Comentaris

Entrades populars