Consells per gestionar el temps a classe

consells per gestionar el temps a classe DoquaQuants cops t'has preguntat com gestionar el temps a l’aula per aconseguir els objectius que t'has marcat de manera òptima i satisfactòria?

Es tracta d’una pregunta força comuna, però encara és més rellevant quan ens interessa que els alumnes treballin en equips cooperatius (aquí et parlem més sobre aquest tema). Sabem que el temps a classe passa molt de pressa i que hi ha molts factors que poden alterar la nostra programació, per tant, hi ha diferents aspectes que cal tenir en compte, com ara els objectius, les prioritats, les estratègies d’aula, l’organització de l’alumnat, etc. Si volem aprofitar el temps a l’aula, hem de considerar-los tots.

En aquest post et donarem algunes orientacions per gestionar el temps a l’aula perquè l’alumnat també assoleixi habilitats relacionades amb aquesta competència. Som-hi!

La gestió del temps a classe: estratègies per aprofitar-lo

Des de Doqua t'explicarem algunes estratègies i eines que us ajudaran i us facilitaran aprofitar el temps  l’aula i fer que les sessions de 45 o 50 minuts siguin més productives, àgils, dinàmiques i satisfactòries per als alumnes. Així doncs, hem dividit les propostes en:

Gestió del temps a l’aula sense agrupacions estables.

Organització del temps a l’aula en equips cooperatius.

gestió del temps a classe

Tres estratègies per gestionar el temps a l’aula

  • Establir les prioritats i els objectius marcats en funció del temps disponible. El primer que haurem de fer és seleccionar els objectius a curt, mitjà i llarg termini, dissenyar un pla per assolir-los i marcar una temporització per a cada un. A més, quan comencem una unitat didàctica o projecte, cal fer explícits aquests aspectes organitzatius per aconseguir que els alumnes aprenguin a organitzar-se i a regular les tasques i els horaris.

  • Fer partícips els alumnes d’aquesta gestió del temps. En segon lloc, és interessant i recomanable aconseguir que els alumnes sistematitzin habilitats organitzatives i de gestió del temps a través del nostre exemple i model durant el dia a dia. En aquest sentit, a l’inici de cada sessió els explicarem quin objectiu hem marcat, com serà la sessió i quin temps tindran per realitzar cada part. La finalitat és que ells també puguin organitzar-se el temps disponible entre les diferents tasques que han de fer.

  • Ser flexibles. Finalment, cal tenir en compte el principi de flexibilitat, ja que en funció del que observem sessió rere sessió, i segons les característiques del grup classe, els objectius i la metodologia, haurem d’anar fent els ajustaments necessaris segons els objectius a què donem prioritat a l’inici, podrem anar ajustant basant-nos en l’aprofundiment de les diferents tasques que havíem programat.

L’organització del temps a l’aula amb els equips cooperatius

Quan treballem de manera cooperativa, assolim els objectius amb una temporització diferent que si estructuréssim l’aula de manera individual o en gran grup, perquè la cooperació (fes un cop d'ull a com organitzar l'alumnat de manera cooperativa aquí) implica gestionar altres aspectes bàsics relacionats amb les habilitats socials i personals.

Cal que els alumnes es posin d’acord sobre diferents aspectes, es reparteixin les tasques o els càrrecs, treballin tots per aconseguir un objectiu comú, etc. Per tant, com podem gestionar el temps a classe amb equips cooperatius?

Podem treballar el rol de la gestió del temps, una figura molt interessant que haurà d’adquirir un membre de cada equip. Un alumne de cada grup s’haurà d’encarregar que tots els companys participin i executin la tasca dins del temps marcat —els podem ajudar projectant un cronòmetre a la pissarra digital—, i hauran d’animar i regular l’equip, tot revisant si s’està treballant amb els temps marcats.

Gestionar el temps a classe entre docents i alumnes

Sabem que l’habilitat de gestionar el temps no és fàcil per als alumnes, perquè són molts els factors que poden alterar els objectius marcats, però és interessant que, progressivament, el grup classe i el professorat sistematitzin aquesta rutina de planificació i execució perquè l’alumnat vagi adquirint competències relacionades amb l’autoregulació i l’aprenentatge autònom i competencial. 

Gestionar el temps a l’aula està directament relacionat amb la planificació de les tasques per assolir uns resultats d’aprenentatge, i aquests també tenen molt a veure amb la competència aprendre a aprendre. Per tant, la distribució del temps i la seva organització no només dependrà del professorat, sinó que és un aspecte organitzatiu en el qual hem d’aconseguir que l’alumnat també en sigui partícip, tant si treballem de forma cooperativa com si no.

Si voleu veure un resum de les idees que us hem compartit en format breu, podeu visualitzar aquest vídeo:Voleu formar-vos com cal sobre aquest tema? 

Doqua ofereix el curs per a docents d'aprenentatge cooperatiu, reconegut pel Departament d'Educació. El podeu consultar aquí mateix:
Posts relacionats:

estrategies cooperatives unitat didàcticaalumnat assegut de manera cooperativa


Comentaris

Publicacions populars